Lyden af Østjylland 101.5 FM

Vedtægter for S.N.R

1§. Information Information
- Foreningens Navn: Skanderborg Nær Radio Radioens
- Navn: S.N.R
- Foreningens Hjemsted: Skanderborg Kommune
- Skanderborg nær Radio: Frivillig
- Forening Foreningens Formål: At sende ikke kommeciel Radio
- Sende område: Skanderborg Kommune
- Forventet sendetimer: 50 timer om ugen
- Foreningens Finansering: Drift tilskud & Sponsering
- Foreninges stiftelse: 02.02.2018
- Foreningens CVR: 39303191

2§. S.N.R Formål & Drift -
- S.N.R er en helt ny lokal radio der er drevet af frivillig kræfter, som har til formål at Sende ikke kommeciel radio Mandag til Fredag, med hits fra idag præcis som vi kender dem.

- Dækning af lokal stof fra byen og omegn, som bla indebære at dække alle former for idræts aktiviteter i kommunen. Vi dækker selvfølgelig også andre spændende aktiviteter i Skanderborg kommune, som festival og koncerter osv.

-S.N.R sætter fokus på at der i hvert program i sendefladen skal tages et rallevant kulturel emne op fra kommunen hvor lytterne bliver inviteret til debat på emnet. Udover det vil der være masser af konkurrancer, interviews og gæster i studiet, information om kommende events hvad sker der i skanderborg lige nu nyheder og sport fra lokal området og vejrudsigt.

- Det er endvidere radioens formål at have en trafik telefon, som holder borgerne i kommunen opdateret om trafikken i dags timerne, så det gør det letter for trafikanterne at komme frem og tilbage. Vi vil gerne gøre en forskel og skille os ud fra mængden af andre radioer, og give lokale artister chancen for at få spillet deres ting dog forholder vi os kritiske i forhold til kvalitet da vi er ansvarlige for at lave professionel radio med kvaliteten i top.

- Vi har et mål om at gøre befolkningen i skanderborg kommune til en del af S.N.R da vi gerne vil repræsentere byen, med en radio som er lyden af Østjylland. Vores hjemmeside vil blive brugt til informationer om sendetider, værter, sponsorer, trafikken, playlister, kalender over hvad der sker i kommunen, interviews og meget mere.

3§. Medlemmer

Alle kan være medlem af foreningen. Medlemmer er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter, og leve op til foreningens formålsbetingelser, og ikke skade radioen internt eller eksternt.

4§. Udelukkelse & Eksklusion

Et medlem kan udlukkes midlertidigt eller permanent, (eksklusion) så frem vedkommende har handlet illoyal over for foreningen. Hvis et medlem bliver udelukket eller ekskluderet fra foreningen, kan vedkommende anke bestyrelsens afgørelse således at sagen skal fremlægges som punkt på dagsorden, på førstkommende generalforsamling hvorefter det er generalforsamlingen der afgøre sagen.

5§ Sponsering

Alle kan ligge et sponsoret der er ikke kræv om penge eller fast beløb et sponsoret kan være ting eller et beløb.

6§ Ansvar

Foreningen er ansvarlig for at overholde enhver form, for professionalisme med alt hvad der udsendes fra Radioen. Foreningen er også ansvarlig for at overholde, alle former for regler fra slots & kulturstyrelsen og koda gramix

. 7§. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og der afholdes ordinær generalforsamling hvert år.
Ekstraordinær generalforsamling skal af formanden indvarsles, når mindst 2/3 af radioens medlemmer ønsker det.
Bestyrelsen kan indvarsle ekstraordinær generalforsamling på eget initiativ, hvis en sag skønnes at være vigtig, at den kræver medlemmernes afgørelse.
Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling/ekstraordinær generalforsamling, tilsendes medlemmerne via en mail ved mindst 14 dages varsel. Hvis man ikke ønsker, at opgive sin mail adresse eller ikke har sådan en, skal man gøre bestyrelsen bekendt med dette, og vil derefter modtage ovennævnte pr.post.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Alle valg sker ved simpelt stemmeflertal, - dog kræver vedtægtsændringer, at mindst 2/3 afgivne stemmerne, er ja stemmer.


En ordinær generalforsamling har følgenede dagsorden.

 

- § valg af dirigent, samt stemmetællere
- § bestyrelsens beretning § fremlæggelse af regnskab til godkendelse
- § indkomne forslag (forslag til generalforsamlingen skal afleveres til bestyrelsen 8 dage før generalforsamlingen)
- § valg af bestyrelsesmedlemmer
- § valg af revisor
- § eventuelt

8§ Bestyrelse

Skanderborg nær radios bestyrelse består af 5 medlemmer som umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer sig, som formanden,bestyrelses medlemmer, og kasser.

9§ Det daglige arbejde

Bestyrelsen er foreningens/radioens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Formanden tegner foreningen i økonomiske forhold og er den eneste der har adgang til foreningens konto. bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkelstående opgaver.
Bestyrelsen fastsætter selv forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når alle af dens medlemmer, herunder formanden, bestyrelses medlem, kasser er til stede.

Over bestyrelsens forhandlinger føres referat/protokol.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten også omkring udvidelse af evt sende tid skal besluttes på en generalforsamling.
Bestyrelsesmøderne ledes af formanden,tvistligheder afgøres ved simpelt flertal, i tilfælde af stemmelighed vil formandens stemme være afgørende.
Bestyrelsen skal efter hvert bestyrelsesmøde offentliggøre referater fra møderne på radioens hjemmeside.

10§ Radioens Ophør

En eventuel beslutning om radioens ophør skal træffes på en generalforsamling.
Forslag til radioens ophør kræver, at mindst 50% af radioens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og mindst 2/3 del af disse er ja stemmer.
Vedtaget på ordinære general forsamling på Skanderborg Nær Radio den 02.02.2018 Underskrevet af den valgte bestyrelse

Diagent Kasper Ågård


Bestyrelsen på S.N.R

Formand Mickey Oneall 
Bestyrelsesmedlem Tomas Jensen 
Kasser Susan Falk